Konkursy, konkursy, turnieje.......rok szkolny 2018/2019

05.03.2019r. konkurs BHP

     Dnia 1 marca 2019r. w MOK- u w Sulejowie Michał Sarlej i Michał Mordaka - uczniowie klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia w ZSCKU w Sulejowie uczestniczyli w etapie gminnym Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej organizowanym przez Straż Pożarną w Sulejowie. Z kolei w dniu 05.03.2019r. uczennice klasy drugiej Branżowej Szkoły I Stopnia w ZSCKU w Sulejowie (Natalia Mamrot, Paulina Szcześniak) pod opieką nauczyciela pedagoga doradcy zawodowego były w Łodzi na konkursie „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY” - etap wojewódzki, którego organizatorem jest Państwowa Inspekcja Pracy. W II etapie ogólnopolskiego konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczennice rywalizował z około 80 uczestnikami ze szkół zawodowych z województwa łódzkiego. Konkurs skierowany jest do młodzieży i daje im możliwość realizowania różnego rodzaju potrzeb. Priorytetowym celem konkursu jest poszerzanie wiedzy, specjalizacja wiedzy z dziedziny prawa pracy i bhp, jako realizacja potrzeby poznawczej. Konkursowi przyświecał cel promowania uczniów i szkoły w środowisku i w społeczeństwie. Uczestnictwo w konkursie sprzyja wyzwalaniu, kształtowaniu kolejnych mniej zauważanych i docenianych przez uczniów potrzeb, a cennych z punktu rozwoju człowieka i jego funkcjonowania w rzeczywistości. Uczestnik będąc na konkursie poznaje, kontaktuje się z innymi chętnymi osobami, zainteresowanymi poszerzaniem wiedzy, rozwojem zdolności, jest akceptowany, uznawany ze strony innych osób - realizuje potrzeby społeczne. Warto również podkreślić, że udział w konkursie wpływa na rozwój:

- potrzeby motywacyjnej (zachęta do samorozwoju, samowychowania, samodoskonalenia, zaciekawienie tematem ze strony autorytetów w dziedzinie specjalności, dostęp do mistrzów);

- potrzeby emocjonalnej (radzenia sobie ze stresem, nadwrażliwością emocjonalną, niską kontrolą emocji, problemem rywalizacji z innymi);

- potrzeby materialne (dostęp do materiałów broszur, książek specjalistycznej wiedzy branżowej, środki finansowe na wyjazd);

- potrzeby w zakresie poradnictwa, doradztwa ( wsparcia dotyczące podejmowania      w dalszej perspektywie decyzji edukacyjno – zawodowo- osobistych ukierunkowanie szczególnie podyktowane wielością zainteresowań i trudności w zdecydowaniu w jakim kierunku podążać i czemu poświęcić najwięcej uwagi, pomoc ze strony mistrzów w odpowiedziach na trudne pytania z danej branży specjalistycznej).

Uczestnictwo w konkursie ( szczególnie na wyższych etapach) daje możliwość realizacji jeszcze wielu innych potrzeb o mniejszym znaczeniu, ale też ważnych, jak chociażby potrzeba mobilności geograficznej, przemieszczania się, uczenie się orientacji w terenie, tak istotna u dorastającej młodzieży, czy potrzeba kształtowania umiejętności w przygotowaniu do zdawania egzaminów potwierdzających kwalifikacje oraz szerzenia idei bezpiecznej pracy wśród przyszłych młodych pracowników. Wiedzę specjalistyczna z bhp można potwierdzać kwalifikacjami w zawodzie, jako technik bezpieczeństwa i higieny pracy uczestnicząc w kształceniu w Szkole Policealnej (osoba mając średnie wykształcenie - nie wymagana matura - może w ciągu półtora roku ucząc się i po egzaminie uzyskać zawód technik bhp – jest w ofercie w ZSCKU w Sulejowie).

     Uczestnicy konkursu i opiekun otrzymali pamiątkowe dyplomy, podziękowania          od organizatora konkursu Państwowej Inspekcji Pracy.

Przygotowanie, opieka nad uczniami i tekst Iwona Przewoźnik.

Opublikowano: 05 marca 2019 21:39

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

KONKURSY, TURNIEJE, ZAWODY

Wyświetleń: 502

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie

Realizacja: Superszkolna.pl

  • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie - szkoła blisko Ciebie
  • |
  • Ósmoklasisto! Ucz się i pracuj! W Branżowej Szkole I stopnia zdobędziesz poszukiwany na rynku pracy zawód:
  • |
  • W Branżowej Szkole II stopnia i w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych poszerzysz swoją wiedzę i umiejętności, uzyskasz wykształcenie średnie, będąc cały czas obecnym na rynku pracy.
  • |
  • Współpracujemy z wieloma pracodawcami z branży usługowej.
  • |
  • Poprzez odbudowę kształcenia zawodowego realizujemy jeden z głównych celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju .
Zaszyfrowany adres tej strony